TURNERINGS-KOMITEEN

Sammensetning:

 • Leder oppnevnt av styret
 • Nødvendig antall medlemmer utvelges av komiteens leder, med vekt på at begge kjønn er representert.
 • Kontaktperson for styret: Bjørn Landsvik

Ansvarsområde:

På vegne av styret å lede klubbens turneringsvirksomhet, for å skape et attraktivt turneringstilbud for klubbens og distriktets golfspillere.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide turneringsprogram innen 1. april og anslag for kostnader med det.
 • Sørge for at komiteens medlemmer har nødvendig og/eller får utviklet sin kompetanse som turneringsledere og har tilgang til nødvendig dommerkapasitet ved behov.
 • Bistå andre komiteer og administrasjonen med sine kunnskaper om turneringsbestemmelser og -avvikling, slik at alle turneringer i klubben avvikles i henhold til gjeldende golf- og amatørregler og NGFs retningslinjer.
 • Sørge for at lokale regler for banen er oppdatert.
 • Oppnevne ansvarlig turneringsleder for den enkelte turnering med ansvar for alle ledd (bestemmelser, premiering, påmelding, start, resultat, premieutdeling og økonomi) og komiteens representant i Trivselkomiteen.
 • I samarbeid med NGF-delegert stå for avviklingen av tildelte NGF-turneringer.
 • I samarbeid med driftsansvarlig for banen, sørge for at banen til alle større turneringer er tydelig og korrekt merket, samt avtale hull- og utslagsplasseringer.
 • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.