VALGKOMITEEN

Sammensetning: 

  • Valgkomitéen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Sammensetningen er beskrevet i klubbens lov.

Valgkomiteen skal:

  • Utarbeide forslag på kandidater til klubbens styre i henhold til klubbens og overordnede organisasjonsledds lover og vedtekter.
  • Legge fram forslag til styret på kandidater til verv som komiteledere.
  • Ved forslag til verv må det legges vekt på å finne de best kvalifiserte personer til å ivareta den aktuelle funksjonen i henhold til vedtatt arbeids og ansvarsområde.
  • Til hjelp i valgkomitéens arbeid gjøres tilgjengelig gjeldende Organisasjons- og virksomhet-plan, beskrivelse av komiteenes arbeids og ansvarsområde og medlemsliste.
  • Avgi sin innstilling på kandidater senest 3 uker før årsmøtet. Ved ekstraordinært årsmøte hvor personvalg er en del av dagsorden tilpasses fristen til møtets tempoplan. 
  • Alle kandidater som foreslås må være forespurt og være villige.

Det er viktig med tanke på kontinuiteten i klubbens drift at en har tillitsvalgte som fungerer over flere år og finner arbeidet i komiteen(e) interessant og utviklende, uten at det dermed fører til «forgubbing».

 

Valgkomiteen, normalt v/leder, presenterer selv kandidatene i årsmøtet og leder valgprosessen.